کنسرت گروه ماکان

سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قیمت بلیت ها (ریال)
۰
۷۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۵