موقعیت

اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، به سمت امامزاده، جنب کارواش